Consideracions inicials

És responsabilitat del participant conèixer tots els aspectes del reglament.

Amb la inscripció el participant accepta aquesta normativa i les condicions de participació

Els participants han de respectar i tenir cura del medi ambient, evitant qualsevol tipus de contaminació.

Inscripció

La inscripció és personal i intransferible, doncs el fet d'inscriure's implica l'acceptació d'aquesta normativa i les condicions de participació.

Cada esdeveniment detallarà què inclou la inscripció.

Canvi de nom.

UltraEbre Swim Marathon. Fins a dos mesos abans l'organització cobrarà 30 euros per aquesta gestió, i fins a un mes abans l'organització cobrarà 60 euros per aquesta gestió. Passat aquest termini no es permetrà cap canvi de nom sota cap cas.

Resta d'esdeveniments. Fins a 15 dies abans l'organització cobrarà 30 euros per aquesta gestió. Passat aquest termini no es permetrà cap canvi de nom sota cap cas.

Gestió de baixes.

UltraEbre Swim Marathon. Fins a dos mesos abans de la prova, en cas de baixa justificada, es retornarà el 50% de la inscripció i dels serveis contractats. Passat aquest termini, no es procedirà a cap devolució sota cap cas, incloent lesions, accidents, viatges, etc..

Resta d'esdeveniments. Fins a un mes abans de la prova, en cas de baixa justificada, es retornarà el 50% de la inscripció i dels serveis contractats, en cas d'haver-ne. Passat aquest termini, no es procedirà a cap devolució sota cap cas, incloent lesions, accidents, viatges, etc..

Assegurança de cancel·lació.

UltraEbre Swim Marathon. Es contracta només en el moment de formalitzar la inscripció i la seva contractació és opcional. Aquesta assegurança permet la devolució del 100% de l’import de la inscripció i dels serveis contractats en cas de baixa fins a dos mesos abans de la prova, i, del 50% fins a un mes abans. Passat aquest termini no es realitzarà cap devolució sota cap cas, incloent la suspensió o la modificació del recorregut de l'esdeveniment per condicions adverses o de força major alienes a l'organització.

Resta d'esdeveniments. Es contracta només en el moment de formalitzar la inscripció i la seva contractació és opcional. Aquesta assegurança permet la devolució del 100% de l’import de la inscripció i dels serveis contractats en cas de baixa fins a un mes abans de la prova, i, del 50% fins a quinze dies abans. Passat aquest termini no es realitzarà cap devolució sota cap cas, incloent la suspensió o la modificació del recorregut de l'esdeveniment per condicions adverses o de força major alienes a l'organització.

Devolucions. L'import de la inscripció no serà retornat sota cap concepte, incloent la suspensió o la modificació del recorregut de l'esdeveniment per condicions adverses o de força major alienes a l'organització. En cap cas, es posposarà l'esdeveniment a una altra data. Els participants que tinguin contractada l’assegurança de devolució se’ls passarà automàticament la inscripció a l’edició següent amb les mateixes opcions contractades.

En l’apartat d’inscripció de cada esdeveniment es detallarà què inclou i quins extres i serveis addicionals es poden contractar.

Participants

Obert a tots els nedadors I les nedadores majors de 18 anys. Es permetrà la participació als menors de 18 anys prèvia autorització dels seus tutors legals i prèvia autorització de la pròpia organització en funció de les proves i del seu currículum esportiu.

Cada participant es fa responsable del seu estat físic abans de començar la prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/o discapacitat ha de comunicar-ho a l'organització, reservant-se el dret de permetre la seva participació.

La oeganització es reserva el dret a sol·licitar al participant un certificat mèdic que verifiqui els estat físic i capacitat per a participar a l'esdeveniment.

Es recomana la utilització de neoprè, tot i que en alguns esdeveniments pot decretar-se obligatori o prohibit. Aquesta obligació queda justificada per la distància, la dificultat de la prova, la temperatura de l'aigua, els corrents de la zona i la data de la travessia. En esdeveniments sota reglamentació FINA s'ajustarà a la normativa vigent.

El recorregut pot ser alterat si les condicions meteorològiques ho recomanen, arribant a la suspensió de la prova, sota decisió inapel·lable del Comitè Tècnic de Seguretat.

Hi haurà punts d'avituallament establerts per la organització durant i al finalitzar la travessia.

Cada participant rebrà el material identificatiu i de seguretat que determini l'organització. Opcionalment, rebrà una bossa del nedador.

En funció de l'esdeveniment es preveu proporcionar transport col·lectiu per a tots els participants des del punt de trobada fins al punt de sortida de la prova, i, des del punt d'arribada fins al punt de trobada, si escau.

L'organització no es fa responsable de la pèrdua d'objectes personals dels participants. Per tal d'evitar-ho, preguem no deixar objectes de valor en les bosses del guarda-roba.

Mesures de seguretat

En un primer nivell de seguretat trobarem els caiacs, que desenvolupen la tasca de pilotatge i guia dels nedadors i de les nedadores.

En un segon segon de seguretat trobarem les embarcacions a motor, realitzant tasques de pilotatge, seguiment, avituallament, rescat i evacuació. Entre les embarcacions en trobareu una de medicalitzada, com a mínim.

En un tercer nivell de seguretat trobarem els equips de terra, que ens poden facilitar atenció de Primers Auxilis o el trasllat a un centre hospitalari.

També tenim a la nostra disposició els equips d'emergències de la zona.

Tant a l'aigua com a terra, es disposarà d'un servei mèdic per atendre qualsevol necessitat d'un participant.

Comitè Tècnic de Seguretat

El Comitè Tècnic de Seguretat és el responsable en les preses de decisions que afecten a la seguretat de l'esdeveniment, autoritzant-lo, realitzant canvis de recorregut o decretant la suspensió del mateix.

El Comitè Tècnic de Seguretat avaluarà les condicions climatològiques i de seguretat de la zona en el moment de realitzar-se la prova, així com les mesures de seguretat que envolten l'esdeveniment.

El Comitè Tècnic de Seguretat de cada esdeveniment està format com a mínim, per un Responsable Tècnic de xswim project i un Responsable Tècnic de l'entorn on es desenvolupi l'esdeveniment.

Definim un Protocol de Celebració – Cancel·lació de la prova genèric, flexible a les circumstàncies associades al moment de dur-se a terme l'esdeveniment:

Protocol de Celebració-Cancel·lació de l'esdeveniment

En proves en mar: El vent, l'alçada de les onades, la temperatura de l'aigua i el mar de fons són les 4 variables climatològiques principals a tenir en compte.

En proves en riu: El vent, la boira, el cabdal del riu i la temperatura de l'aigua són les 4 variables climatològiques principals a tenir en compte.

Considerarem en un segon terme les previsions meteorològiques i la seva afectació en el transcurs de l'esdeveniment.

També es tindran en compte els mitjans de seguretat i pilotatge associats. Els factors, entre d'altres, seran el nombre de caiacs, la preparació dels caiaquistes, el nombre d'embarcacions i els mitjans de rescat i evacuació.

Com a guia genèrica tindrem en compte el següent barem, segons el vent:

 • Vent entre força 0 i 3, l'esdeveniment es desenvoluparà amb normalitat
 • Vent entre força 4 i 5, el Comitè Tècnic de Seguretat decidirà el desenvolupament normal, la celebració en un dels recorreguts alternatius o la cancel·lació.
 • Vent a partir de força 6, l'esdeveniment es cancel·larà per garantir la pròpia seguretat de nedadors i caiaquistes.

Queda per sobre de qualsevol decisió de l'Organització els avisos de Protecció Civil i els serveis d'emergència.

Obligació a no finalitzar la prova

L'organització es reserva el dret a obligar a no continuar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat.

A continuació s’exposen alguns casos en els que membres de l'organització posaran fi a l’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport:

 • Empitjorament de les condicions climatològiques o de l'estat de la mar, del riu o de l'embassament que posin en perill als participants de la travessia.
 • Sempre que un participant mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat..
 • Participants que no segueixin les indicacions de seguretat de la organització, així com nedadors o nedadores que estiguin per fora del límits de seguretat delimitats pel primer arc de seguretat, caiacs, exposant-se als riscos del transit marítim o fluvial.
 • Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços.
 • No superar els temps de tall establerts per la Direcció Tècnica de la prova.

Els oficials de competició i voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors i podran obligar a qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.

Assegurança

L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una altra d'accidents, tal i com marca la legislació vigent, de manera que tots els participants estaran coberts.

Dades Personals

En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, xswim project, informa, i el participant accepta que totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.xswimproject.com són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que és responsable xswim project.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és:

 • Administrar la seva participació a l'esdeveniment.
 • Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.
 • Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retroalimentar la organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa.
 • Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de xswim project, així com els patrocinadors de l'esdeveniment.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de xswim project.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a xswim project, mitjançant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Autorització d'ús d'imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, xswim project demana consentiment als esportistes o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els menors, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o tutors legals dels menors d’edat accepten amb la formalització de la inscripció a l'esdeveniment que la imatge seva o del menor pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per xswim project en:

 • Pàgines web
 • Filmacions destinades a difusió pública
 • Fotografies per a revistes o publicacions
 • Presentacions digitals

Llistes d'espera

Una vegada s'hagi arribat al límit de participants en un esdeveniment, l'organització obrirà una llista d'espera amb els participants que s'hagin quedat fora de l'esdeveniment.

L'organització resoldrà en un termini no inferior a les 72 hores prèvies a l'esdeveniment la participació o no dels participants en espera sota estricte ordre d'inscripció.

nutrisportgr

 

diet box gr Coca colagr

 

BSwimgr nutriexpergr SWICOredgr ccgr 4colors2gr SBRnouwgr